2023 Taiwan Digestive Disease Week|2023 TDDW
September 24-25
NTUH International Convention Center, Taipei, TAIWAN

President Ming-Shiang Wu
Vice President
 • Cheng-Tang Chiu
 • Han-Chieh Lin
 • Rey-Heng Hu
 • Huey-Ling Chen
 • Jaw-Town Lin
 • Shi-Ming Lin
 • Jin-Tung Liang
 • Kuan-Yang Chen
 • Chien-Lin Chen
 • Chun-Ying Wu
 • Po-Chin Liang
Chairman Rong-Nan Chien
Members
 • Ming-Chu Chang
 • Ming-Ling Chang
 • Yu-Ting Chang
 • Chun-Wei Chen
 • Ming-Jen Chen
 • Tsung-Hsing Chen
 • Pin-Nan Cheng
 • Cheng-Hsin Chu
 • Chen-Shuan Chung
 • Sen-Yung Hsieh
 • Shih-Jer Hsu
 • Yao-Chun Hsu
 • Chien-Hao Huang
 • Chao-Hung Hung
 • Chia-Jung Kuo
 • Cheng-Han Lee
 • Kuei-Chuan Lee
 • Chen-Chun Lin
 • Chih-Lin Lin
 • Po-Ting Lin
 • Wey-Ran Lin
 • Nai-Jen Liu
 • Yen-Chun Liu
 • Yung-Kuan Tsou
 • Sheng-Fu Wang
 • Yao-Sheng Wang
 • Chi-Huan Wu
Secretary General Chun-Yen Lin
Vice Secretary General
 • Ming-Ling Chang
 • Yu-Ting Chang
 • Chao-Hung Hung
 • Kuei-Chuan Lee
 • Wey-Ran Lin

Scientific Committee

Chair Sen-Yung Hsieh
Members
 • Chi-Yang Chang
 • Chun-Chao Chang
 • Ming-Ling Chang
 • Chien-Hua Chen
 • Chien-Hung Chen
 • Chien-Lin Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Ming-Jen Chen
 • Pin-Nan Cheng
 • Han-Mo Chiu
 • Chiao-Hsiung Chuang
 • Chia-Yen Dai
 • Ming-Chih Hou
 • Tsai-Yuan Hsieh
 • Tsung-Hui Hu
 • Yi-Hsiang Huang
 • Jia-Horng Kao
 • Chia-Long Lee
 • Kuei-Chuan Lee
 • Chun-Che Lin
 • Chun-Yen Lin
 • Wey-Ran Lin
 • Ching-Liang Lu
 • Sheng-Nan Lu
 • Jiing-Chyuan Luo
 • Yen-Hsuan Ni
 • Cheng-Yuan Peng
 • Ming-Yao Su
 • Deng-Chyang Wu
 • Sheng-Shun Yang
 • Ming-Lung Yu

Organized By