2019 Taiwan Digestive Disease Week|2019 TDDW
September 27-29
Kaohsiung Exhibition Center, Kaohsiung, TAIWAN

Honorary Chairman Wen-Yu Chang
Co-Honorary Chairman Wan-Long Chuang
President Ming-Shiang Wu
Vice President
 • Ming-Chih Hou
 • Jia-Horng Kao
 • King-Teh Lee
 • Chun-Yan Yeung
 • Ta-Sen Yeh
 • Shi-Ming Lin
 • Jin-Tung Liang
 • Ming-Yao Su
 • Ching-Liang Lu
Chairman Ming-Lung Yu
Members
 • Ming-Jong Bair
 • Chi-Yang Chang
 • Chien-Hua Chen
 • Jiann-Hwa Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Pin-Nan Cheng
 • Han-Mo Chiu
 • Cheng-Hsin Chu
 • Chia-Yen Dai
 • Jee-Fu Huang
 • Yi-Hsiang Huang
 • Chao-Hung Hung
 • Chao-Hung Kuo
 • Po-Cheng Liang
 • Chih-Lang Lin
 • Chih-Wen Lin
 • Chun-Yen Lin
 • Jung-Chun Lin
 • Chen-Hua Liu
 • Chun-Jen Liu
 • Ta-Wei Liu
 • Jiing-Chyuan Luo
 • Ping-Huei Tseng
 • Tai-Chung Tseng
 • Chun-Ying Wu
 • Sheng-Shun Yang
Secretary General Chung-Feng Huang
Vice Secretary General
 • Wei-Chih Liao
 • Jyh-Ming Liou
 • Jeng-Yih Wu
 • Ming-Lun Yeh

Scientific Committee

Chair Chun-Jen Liu
Members
 • Chun-Chao Chang
 • Chi-Sen Chang
 • Wei-Kuo Chang
 • Jiann-Hwa Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Rong-Nan Chien
 • Han-Mo Chiu
 • Cheng-Hsin Chu
 • Chia-Yen Dai
 • Sen-Yung Hsieh
 • Ming-Chih Hou
 • Ping-I Hsu
 • Tsung-Hui Hu
 • Jee-Fu Huang
 • Yi-Hsiang Huang
 • Chia-Long Lee
 • Chun-Che Lin
 • Yen-Hsuan Ni
 • Bor-Shyang Sheu
 • Wei-Wen Su
 • Ming-Yao Su
 • Chun-Ying Wu
 • Deng-Chyang Wu
 • Hung-Chih Yang
 • Ta-Sen Yeh