2021 Taiwan Digestive Disease Week|2021 TDDW
September 24-26
NTUH International Convention Center, Taipei, TAIWAN

President Ming-Shiang Wu
Vice President
 • Ming-Chih Hou
 • Han-Chieh Lin
 • De-Chuan Chan
 • Huey-Ling Chen
 • Ta-Sen Yeh
 • Shi-Ming Lin
 • Jin-Tung Liang
 • Ming-Yao Su
 • Ching-Liang Lu
 • Chun-Ying Wu
 • Huei-Lung Liang
Chairman Xi-Zhang Lin
Members
 • Ming-Jong Bair
 • Chi-Yang Chang
 • Kuo-Kuan Chang
 • Li-Chun Chang
 • Te-Sheng Chang
 • Wei-Kuo Chang
 • Chiung-Yu Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Ming-Jen Chen
 • Chih-Hsien Chi
 • Han-Mo Chiu
 • Yen-Cheng Chiu
 • Kuang-En Chu
 • Yin-Yi Chu
 • Chiao-Hsiung Chuang
 • Chia-Yen Dai
 • Wen-Feng Hsu
 • Jee-Fu Huang
 • Yi-Hsiang Huang
 • Chen-Ya Kuo
 • Chia-Long Lee
 • Hsi-Chang Lee
 • Kuei-Chuan Lee
 • Wei-Chih Liao
 • Chih-Lin Lin
 • Yu-Min Lin
 • Jyh-Ming Liou
 • Chun-Jen Liu
 • Jiing-Chyuan Luo
 • Bor-Shyang Sheu
 • Yu-Lueng Shih
 • Ming-Yao Su
 • Wei-Wen Su
 • Kuo-Chih Tseng
 • Ping-Huei Tseng
 • Tai-Chung Tseng
 • Chun-Ying Wu
 • Jeng-Yih Wu
 • Hung-Chih Yang
 • Hsu-Heng Yen
Secretary General Han-Mo Chiu
Vice Secretary General
 • Chiung-Yu Chen
 • Chiao-Hsiung Chuang
 • Yao-Chun Hsu
 • Wei-Chih Liao
 • Jyh-Ming Liou

Scientific Committee

Chair Chun-Ying Wu
Members
 • Chi-Yang Chang
 • Chun-Chao Chang
 • Chien-Hua Chen
 • Huey-Ling Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Hsiu-Chi Cheng
 • Pin-Nan Cheng
 • Rong-Nan Chien
 • Cheng-Tang Chiu
 • Han-Mo Chiu
 • Cheng-Hsin Chu
 • Chiao-Hsiung Chuang
 • Sen-Yung Hsieh
 • Tsai-Yuan Hsieh
 • Tsung-Hui Hu
 • Jee-Fu Huang
 • Yi-Hsiang Huang
 • Jia-Horng Kao
 • Chia-Long Lee
 • Teng-Yu Lee
 • Chun-Che Lin
 • Chun-Yen Lin
 • Han-Chieh Lin
 • Chun-Jen Liu
 • Sheng-Nan Lu
 • Jiing-Chyuan Luo
 • Yen-Hsuan Ni
 • Cheng-Yuan Peng
 • Wei-Lun Tsai
 • Chia-Chi Wang
 • Deng-Chyang Wu
 • Ming-Lung Yu

Organized By