2020 Taiwan Digestive Disease Week|2020 TDDW
September 25-27
NTUH International Convention Center, Taipei, TAIWAN

President Ming-Shiang Wu
Vice President
 • Ming-Chih Hou
 • Han-Chieh Lin
 • De-Chuan Chan
 • Huey-Ling Chen
 • Ta-Sen Yeh
 • Shi-Ming Lin
 • Shih-Ming Wang
 • Ming-Yao Su
 • Ching-Liang Lu
Chairman Han-Chieh Lin
Members
 • Ming-Jong Bair
 • Wei-Kuo Chang
 • Jiann-Hwa Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Ming-Jen Chen
 • Pin-Nan Cheng
 • Han-Mo Chiu
 • Cheng-Hsin Chu
 • Chia-Yen Dai
 • Ming-Yen Hsieh
 • Jee-Fu Huang
 • Yi-Hsiang Huang
 • Chao-Hung Hung
 • Hsueh-Chou Lai
 • I-Cheng Lee
 • Kuei-Chuan Lee
 • Pei-Chang Lee
 • Wei-Chih Liao
 • Chih-Lin Lin
 • Chih-Wen Lin
 • Jung-Chun Lin
 • Jyh-Ming Liou
 • Jiing-Chyuan Luo
 • Yu-Lueng Shih
 • Chien-Wei Su
 • Tai-Chung Tseng
 • Chun-Ying Wu
 • Jeng-Yih Wu
 • Hung-Chih Yang
Secretary General Yi-Hsiang Huang
Vice Secretary General
 • Chung-Feng Huang
 • I-Cheng Lee
 • Jyh-Ming Liou
 • Chien-Wei Su

Scientific Committee

Chair Chia-Yen Dai
Members
 • Chun-Chao Chang
 • Chi-Sen Chang
 • Gar-Yang Chau
 • Kuan-Yang Chen
 • Jin-Shiung Cheng
 • Rong-Nan Chien
 • Han-Mo Chiu
 • Cheng-Hsin Chu
 • Sen-Yung Hsieh
 • Tsai-Yuan Hsieh
 • Tsung-Hui Hu
 • Jee-Fu Huang
 • Yi-Hsiang Huang
 • Jia-Horng Kao
 • Chia-Long Lee
 • Chun-Che Lin
 • Chun-Yen Lin
 • Xi-Zhang Lin
 • Chun-Jen Liu
 • Sheng-Nan Lu
 • Jiing-Chyuan Luo
 • Yen-Hsuan Ni
 • Cheng-Yuan Peng
 • Bor-Shyang Sheu
 • Wei-Wen Su
 • Chia-Chi Wang
 • Deng-Chyang Wu
 • Ming-Lung Yu