2016 Taiwan Digestive Disease Week

30 September ~ 2 October

National Taiwan University Hospital International Convention Center, Taipei, TAIWAN

Congress

Board Members

President Jaw-Town Lin
Vice President
 • Hsiu-Po Wang
 • Rong-Nan Chien
 • Ming-Tsan Lin
 • Chieh-Chung Lin
 • Chia-Long Lee
 • Chung-Kwe Wang
 • Jin-Tung Liang
 • Cheng-Tang Chiu
Chairman Cheng-Tang Chiu
Members
 • Ming-Jong Bair
 • Chi-Yang Chang
 • Wei-Kuo Chang
 • Chien-Hua Chen
 • Jiann-Hwa Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Han-Mo Chiu
 • Cheng-Hsin Chu
 • Chia-Yen Dai
 • Chen-Ming Hsu
 • Chun-Yen Lin
 • Chun-Jen Liu
 • Chun-Ying Wu
 • Ming-Shiang Wu
Secretary General Ming-Yao Su
Vice Secretary General
 • Seng-Kee Chuah
 • Chao-Wei Hsu
 • Chun-Jung Lin

Scientific Committee

Chair Ming-Shiang Wu
Members:
 • Chun-Chao Chang
 • Wei-Kuo Chang
 • Chien-Lin Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Li-Tzong Chen
 • Yang-Yuan Chen
 • Han-Mo Chiu
 • Cheng-Hsin Chu
 • Sen-Yung Hsieh
 • Ping-I Hsu
 • Tsung-Hui Hu
 • Jeng-Chang Lee
 • Chun-Yen Lin
 • Han-Chieh Lin
 • Chun-Jen Liu
 • Yen-Hsuan Ni
 • Bor-Shyang Sheu
 • Hsih-Hsi Wang
 • Chun-Ying Wu
 • Deng-Chyang Wu
 • Ta-Sen Yeh
 • Ming-Lung Yu